معلم موفقی باشیم
××سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی ××تقدیم به عاشقان تعلیم و تربیت

اهداف رفتاری: 

v    فراگیران بتوانند مضرب­های ۳ و ۹ را نام ببرند .

v    اعدادی را که بر سه بخش پذیرند را شناسایی کند.

v    اعدادی را که بر ۹ بخش پذیرند را شناسایی کند.

v    ارتباط اعدادی را که بر ۹ بخش پذیرند و اعدادی را که بر ۳ بخش پذیرند را بگوید.

 

مدل کلاس: سنتی

وسایل مورد نیاز: کتاب، گچ، تخته، کاغذ، قلم.

ارزشیابی تشخیصی: سوال از تقسیم چند رقمی بر یک رقمی پرسیده می­شود.     

ایجاد انگیزه:

بچه ها علی و دوستانش یک گروه ۱۸ نفره هستند که می خواهند فوتبال بازی کنند.اگر بخواهند فوتبال سه تیمه بازی کنند در هر تیم چند نفر باید باشند؟اگر دو تیمه بازی کنند چند نفر در هر تیم باید باشد؟

ارایه درس:

. میتوان برای ارایه درس از بازی هپ استفاده کرد.به این ترتیب که فراگیران از یک طرف کلاس شروع میکنند و خود را شمارش می کنند و به محض رسیدن به مضرب های ۳ (۳-۶-۹-۱۲-۱۵- ...) هپ می کنند. اگر دانش آموزی این کلمه را نگفت و یا اشتباه کرد به عنوان بازنده از بازی خارج می شود و نفرات بعدی بازی را ادامه می دهند .

معلم سوال می کند: بچه ها این اعداد که در آنها «هپ» می گویید، مضرب های ۳ هستند. کسی می­داند که مضرب های ۳ هستند یعنی چه؟

-       یعنی بر سه بخش پذیرند.

-       چه کسی می تواند بخش پذیری را تعریف کند؟

-       بخش پذیری یعنی این که اگر این اعداد را بر ۳ تقسیم کنیم باقیمانده آن عدد صفر می شود.

برای اینکه مفهوم در ذهن فراگیران جا بیافتد مضرب های سه را به طرق مختلف دوباره معرفی می کنیم.

       ۳ ¸ ۱۸             ۳ ´ ۳        ۷ ´ ۳             = ۳ ¸ ۹

v    حالا بچه ها اگر عدد بزرگتر باشد چه می کنیم؟

v    از عدد بزرگتر شروع به بازی می­کنیم. مثلاً از ۷۰۰ شروع می کنیم و هروقت به مضرب های ۳ رسیدیم هپ می کنیم

v    اعداد ما بزرگتر شده است و نمی توان برای این که ببینیم که کدام بر 3 بخش پذیر است از بازی هپ استفاده کرد.

به نظر شما از چه روش دیگری می توان برای این کار استفاده کرد؟

 ج. تقسیم کردن.

عددی را در اختیار فراگیران قرار می دهیم تا انرا یر سه تقسم کنند        ?= ۳ ¸ ۳۶۰

در مرحله بعد به فراگیران می گوییم که انجام دادن تقسیم وقت زیادی لازم دارد برای اینکه وقت کمتری را صرف این کار بکنیم یک روش جادویی معرفی می کنم که شما بدون انجام تقسیم می توانید بدانید که آیا آن عدد بر سه بخش پذیر  است یا نه.

برای اینکه بدانید آیا عددی بر سه بخش پذیر است یا نه فقط کافیست ارقام آنرا با هم جمع کنید.اگر عدد حاصل بر ۳ بخش پذیر بود آن عدد بر ۳ بخش پذیر است.

مثلاً عدد:

                    ۹۱۴ + ۱ + ۱                                 ۳۱۴۱

همین کار را برای عدد ۹هم انجام می دهیم.

ارزشیابی تکوینی:

سوالاتی که معلم در حال انجام تدریس از فراگیران بعمل می آورد

ارزشیابی پایانی:

1.  (پاسخ دادن به ایجاد انگیزه).خب بچه ها حالا می توانید بگویید که تعداد افراد در تیم های سه تیمه و دو تیمه چند نفر است؟

·        در سه تیمه هر تیم ۶ نفر

·        در دو تیمه هر تیم ۹ نفر

 

2.    در میان اعداد زیر دور آنهایی را که بر ۳ بخش پذیرند خط بکشید.

                ۲۳               ۳۳           ۳۱       ۲۸       ۴۱۷

     3. درمیان اعداد زیر دور آنهایی را که بر ۹ بخش پذیرند خط بکشید.

                 ۳۶                ۲۷         ۱۲         ۹۴۸       ۱۳۶

     4. درمیان اعداد زیر دور اعدادی که بر ۳ و ۹ بخش پذیرند خط بکشید.

                  ۱۲             ۷۲         ۱۲۰         ۹۰۰       ۵۴۳

 

ارایه تکلیف:

اعدادی ۳ رقمی و ۴ رقمی بنویسید که هم ۳ و هم ۹ بخش پذیر باشند.

تمرینات کتاب را حل کنید.

 

تکلیف خلاقیتی:

ساعات ورود و خروج خود را از مدرسه به عنوان اعداد ۳ یا ۴ رقمی در نظر بگیرید و بنویسید که آیا بر ۳ و ۹ بخش پذیرند یا نه.

مثال:

ورود     ۷:۳۳میشود ۷۳۳ بر۳و۹بخش پذیر نیست

خروج   ۱۲:۳۰میشود ۱۲۳۰ که بر ۳ بخش پذیر است.

 

 

پيام هاي ديگران ( ایده بدین )        link        سه شنبه، 29 خرداد، 1386 - majid
طرح درس رياضي

مشخصات کلی درس

نام درس: ریاضی پنجم                    

موضوع: مساحت دایره 

روش تدریس : مکاشفه ای

هدف کلی درس: انتظار میرود فراگیران در پایان درس بتوانند مساحت دایره را به راحتی بدست آورند. 

اهداف رفتاری:  

v    مساحت دایره را بدست آورند. 

v    کاربرد آنرا در زندگی روزمره خود بدانند و بیان کنند. 

v    رابطه شعاع و مساحت را به خوبی بیان کنند 

مدل کلاس: u شکل 

وسایل مورد نیاز: دفتر، کتاب، لیوان، کاسه، گچ، مقوا، تخته سیاه 

ارزشیابی تشخیصی:  

۱.    مساحت را تعریف کند(منظور از مساحت یک شکل چیست؟)

۲.مساحت قسمت رنگی شکل مور نظر شما را بدست آورد.

۳. عدد پی را بداند و روش بدست آوردن آنرا بگوید.

ایجاد انگیزه:

بچه ها حیاط مدرسه ما دایره شکل است.میخواهیم کف حیاط را موزاییک کنیم به نظر شما اگر شعاع حیاط مدرسه ۳۰ متر باشد چند مترموزاییک لازم داریم تا کف آنرا موزاییک کنیم؟

ارایه درس:

1.لیوان هایی را که همراه خود آورده اید به صورت وارونه روی مقوا بگذارید و شکل آنرا بکشید.(لیوان ها دایره شکل هستند)

2.به کمک قیچی شکل دایره را ببرید و از مقوا جدا کنید.

3.دایره ای را که در اختیار دارید با خط کش به ۸قسمت مساوی تقسیم کنید.

4.نصف آن را رنگی کنید.

۸.5 قسمت را ببرید و رنگها را کنار هم قرار دهید.

سوال: بچه ها از کنار هم قرار دادن قسمت های بریده شده چه شکلی بوجود می آید؟

ج: مستطیل

معلم: مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟

ج: طول ´ عرض

معلم: به کمک همدیگر طول مستطیل و دور لیوان را اندازه گیری کنید.چه نتیجه ای می گیریم؟

ج: طول مستطیل نصف اندازه دور لیوان است.

معلم: عرض مستطیل چه ارتباطی یا دایره دارد؟

ج: عرض مستطیل با شعاع دایره برابر است.

همین کار را دوباره انجام می دهیم این بار دایره را به ۱۶ و ۳۲قسمت مساوی تقسیم می کنیم.

سوال: بچه ها با انجام این آزمایش چه نتیجه ای می گیریم؟

ج: طول مستطیل نصف محیط دایره و عرض آن برابر با شعاع دایره است.

پس:

مساحت دایره= نصف محیط دایره ´ شعاع

محیط دایره = قطر ´ ۳/۱۴

مساحت دایره = است با نصف قطر ´ شعاع ´ ۳/۱۴

مساحت دایره = شعاع ´ شعاع ´ ۳/۱۴

ارزشیابی تکوینی:

سوالاتی که معلم در حال انجام تدریس از فراگیران بعمل می آورد

ارزشیابی پایانی:

1.   (پاسخ دادن به ایجاد انگیزه)بچه ها حالا به من بگویید چند متر موزاییک برای کف حیاط لازم است؟ 

۲۸۲۶=۳/۱۴´۳۰´۳۰

چند دایره با شعاع ها و قطرهای متفاوت می دهیم تا مساحت آنها را بدست آورند.

ارایه تکلیف:

تکلیف تمرینی: 1- تمرینات کتاب را در منزل حل کنید

                 2- یک دایره دلخواه رسکم کنید و مساحت آنرا بدست آورید.

تکلیف خلاقیتی:

سه وسیله دایره شکل را مد نظر قرار دهید و مساحت آنها را بدست آورید.

[ ۸۶/۰۴/۰۱ ] [ 16:35 ] [ مجید شفیع خانی ]
درباره وبلاگ

سلام.با آرزوی سلامتی برای شما دانش آموزان و همکارن گرامی.همکار گرامی برای اینکه از مطالب ارایه شده نهایت استفاده را داشته باشید حتما به بخش مقاله مراجعه کنید.
امکانات وب