معلم موفقی باشیم
××سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی ××تقدیم به عاشقان تعلیم و تربیت

نام و نام خانوادگی:                                 پایه تدریس:                               تاریخ:

موضوع کلاس:              عنوان درس:                  شماره بازدید:                        با اطلاع/ بی اطلاع قبلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همکار گرامی:

1.طرح درس  دارد/ ندارد

2. نوع پوشش همکار مناسب / نامناسب است.

3. کلاس گروه بندی شده / نشده است.

4. دفتر آموزگار تکمیل شده / نشده است.

5. تسلط بر محتوای موضوع تدریس  خوب / متوسط / ضعیف است.

6. استفاده از وسایل  آموزشی خوب / متوسط / ضعیف است.

توضیح : ..............................................................................................................................

7. استفاده از روش تدریس برای درس مناسب / نامناسب است.

8. رعایت ترتیب و توالی در تدریس خوب / متوسط / ضعیف است.

9. فضای فیزیکی کلاس از لحاظ آموزشی خوب / متوسط / ضعیف است.

توضیح: ................................................................................................................................

10. فضای روانی حاکم بر کلاس خوب/ متوسط / ضعیف است.

11. قدرت کنترل کلاس توسط همکار خوب / متوسط / ضعیف است.

12.استفاده از وسایل کمک آموزش توسط همکار خوب / متوسط / ضعیف است.

13. برخورد و کلام همکار هنگام صحبت با فراگیران و پاسخ گویی به سوالات فراگیران خوب / متوسط / ضعیف است.

14. روش تدریس همکار: ...........................................................................................................

فراگیران:

1.در کلاس فعال هستند / نیستند.

2. به عواطف و حالات روانی،عاطفی فراگیران توجه شده / نشده  است.

3. با آموزگار خود به راحتی / به سختی ارتباط برقرار می کنند.

4. فرگیران پوشه کار دارند / ندارند.

5. پاسخ به سوالات انجام گرفته خوب / متوسط / ضعیف است.

6. رعایت نظم توسط فراگیران خوب/ متوسط / ضعیف است.      

نکاتی که به همکار گرامی یادآوری گردید: ............................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
[ ۸۹/۰۷/۳۰ ] [ 9:10 ] [ مجید شفیع خانی ]
درباره وبلاگ

سلام.با آرزوی سلامتی برای شما دانش آموزان و همکارن گرامی.همکار گرامی برای اینکه از مطالب ارایه شده نهایت استفاده را داشته باشید حتما به بخش مقاله مراجعه کنید.
امکانات وب